Uit eten


Pannenkoekschip - Leeuwarden   www.pannekoekschipleeuwarden.nl

Pannenkoekschip - Heerenveen   www.restaurantschip.nl

Eetcafé 't Sluske - Jirnsum / Sneekermeer   www.sneekerhof.nl

It Skippershûs - Koudum   www.kuilart.nl

Paviljoen de Leyen - Rottevalle   www.deleyen.nl

Sams pannenkoekerij - Bakkeveen   www.samspannenkoekerij.nl

Iselmar - Lemmer   www.iselmar.nl

De potvis - Stavoren   www.de-potvis.nl